STK04 – ทัวร์เกาหลี HILIGHT SUMMER IN KOREA 5D3N

รายการทัวร์:STK04 – ทัวร์เกาหลี HILIGHT SUMMER IN KOREA 5D3N
รหัสทัวร์:STK04 ประเทศ:เกาหลี ระยะเวลา:5วัน3คืน สายการบิน:LJ ราคาทัวร์ (เริ่มต้น):14,900.-
รายละเอียดไฮไลท์:STK04 – ทัวร์เกาหลี HILIGHT SUMMER IN KOREA 5D3N

. ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์มากมาย ที่ PAJU PREMIUM OUTLET   แบรนด์ชั้นนำ ลด 50 – 70 %
. สนุกย้อนวันกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ  สวนสนุก EVERLAND ที่พลาดไม่ได้ รถไฟรางไม้ T-Express
. พิเศษสุดๆ !! นำท่านชมนิทรรศการ DESCENDANTS OF THE SUN  (ชีวิตเพื่อชาติ รักนี้เพื่อเธอ ) ซีรีย์เกาหลีที่โด่งดังที่สุดในขณะนี้!!!
. คล้องกุญแจคู่รัก ณ หอคอย N’Seoul Tower
. ช้อปปิ้งจุใจตลาดดัง ตลาดเมียงดง ( สยามสแควร์เกาหลี )

STK04_ทัวร์เกาหลี HILIGHT SUMMER IN KOREA 5D3N

กำหนดการเดินทาง:กันยายน
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
กันยายน 01-05 , 02-06 , 03-07 , 07-11 , 09-13 , 10-14 , 14-18 , 15-19 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 15,900.-
กันยายน 04-08 , 05-09 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 25-29 , 26-30 14,900.-

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)

21.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D เคาน์เตอร์สายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป้ายรับที่สนามบิน ==è HAPPY TOGETHER โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยคอยความสะดวก ณ สำหรับเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบินและสัมภาระให้แก่ท่าน….

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

วันที่สอง อินชอน – LA PROVENCE VILLAGE - PAJU PREMIUM OUTLET - (Winter Love Song)

01.00 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 002 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)

08.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองพาจู นำท่านเยี่ยมชม LA PROVENCE VILLAGE พาท่านชมบรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส ชมสีสันบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ใน ฝรั่งเศส หมู่บ้านที่เต็ม สีสัน ระบายด้วยสีลูกกวาดหวานๆ สีสันสดใส ทำให้ท่านรู้สึกเหมือนได้สัมผัสประเทศ ฝรั่งเศสจริงๆ และหลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์มากมายที่ PAJU PREMIUM OUTLET เป็น Outlet Mall แห่งใหม่ และใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 165 ร้านค้า และมีสินค้า แบรนด์ดัง เช่น Armani, Calvin Klein , Diesel , DKNY, Guess, Escada ฯลฯ โดยสินค้าจะมีการลดราคาถึง 50 - 70% อีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู“ชาบู ชาบู SHABU SHABU) (1)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เดินทางไปท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปยังเกาะนามิ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี เพลงรักในสายลมหนาว ท่านได้สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกทามกลางดอกไม้ ใบไม้เขียวขจี ระหว่าง 2 ข้างทาง และถ่ายรูปสวยๆกับวิวสวยๆรอบๆเกาะท่านสามารถเดินเล่นรอบเกาะนามิชมทิวต้นสนที่เป็นไฮไลท์ของเกาะนามิ และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ ระหว่างทางกลับมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาทิ ร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้กแสนอร่อย ให้ท่านเลือกซื้อทานได้ตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop ในเกาะนามิ ได้เวลาสมควร นั่งเรือประมาณ 5 นาที กลับมายังฝั่ง

 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู“ทัคคาลบี“หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี) (2)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก JM HOTEL 3* หรือ ระดับเทียบเท่า 3*

วันที่สาม ชมป้อมปราการขนาดใหญ่ของเมืองซูวอน ณ ป้อมฮวาซอง - วัดวาวูจอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นได้ไม่จำกัด) – ช้อปปิ้งทงแดมุน – พิเศษ!! นำท่านชมนิทรรศการ “ซีรีย์เกาหลีที่โด่งดังที่สุดในตอนนี้ DESCENDANTS OF THE SUN (ชีวิตนี้เพื่อชาติรักนี้เพื่อเธอ )

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซูวอน นำท่านชม ป้อมฮวาซอง ซึ่งเป็นป้อม และกำแพงเมือง สร้างรายรอบตัวเมืองซูวอน ระยะทางยาวประมาณ 5,500เมตร ประกอบด้วยเชิงเทิน 48 หลัง แต่บางส่วนได้ถูกทำลายในสมัยสงครามเกาหลี ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ชอนโจ กษัตริย์ องค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โชซอนเพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระราชบิดา ซึ่งถูก ใส่ร้ายจากราชสำนักและถูกขังจนสิ้นพระชนม์ ปัจจุบันป้อมนี้ได้รับการสถาปนาโดย UNESCO ให้เป็น 1 ในมรดกโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา (WAUJEONGSA TEMPLE) ซึ่งตั้งอยู่ใน วัดนี้สร้างขึ้นในปี 1970 โดยนักบวชแฮด๊อกเพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าในการรวมประเทศภายในมีรูปสลักสะสมจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมากกว่า 3,000 ชิ้น โดยหนึ่งในรูปสลักที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ พระเศียรของพระพุทธเจ้ามีความสูง 8 เมตรตั้งอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าวัดและได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คให้เป็นรูปสลักที่ทำจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นภายในวัดยังมีพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่ที่สร้างจากไม้สนจีนที่นำมาจากอินเดีย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู หมูย่างสไตล์เกาหลี PORK GALBI) (4)

บ่าย จากนั้นพาท่านสนุกสนานเต็มอิ่ม (เล่นได้ไม่จำกัด) ที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ ให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิ T-Express ( รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้านผีสิง และในสวนสนุกแห่งนี้ท่านยังสามารถท่องไปกับโลกของสวนสัตว์ป่า ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ( ลูกของพ่อสิงโตและแม่เสือ ) เสือขาว สิงโตเจ้าป่า หมีแสนรู้ และสัตว์นานาชนิดๆ และในโซนสวนดอกไม้ ท่านจะได้พบกับดอกไม้ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน และภายใน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ให้ท่านได้พบกับ LINE FRIEND STORE มีสินค้ามากมายหลายรูปแบบ แอปลิเคชั่น LINE อาทิ กระเป๋า หมวก แว่นตา หรือหมอนรูปแบบต่างๆ ที่น่ารักจนคุณๆอดใจไม่ไหวที่จะต้องซื้อกลับไปเป็นของฝากแน่นอน

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูจิมดัก ไก่ผัดพะโล้ รสเด็ด ที่ผัดกับวุ้นเส้นเกาหลีเหนียมนุ่ม(5)

จากนั้นนำท่านไปที่ตลาดดังของเกาหลี “ ตลาดทงแดมุน ” ตลาดแห่งนี้สามารถช้อปปิ้งสินค้าที่หลากหลาย สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้ คือ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องหนังรองเท้า เครื่องกีฬาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีร้านเครื่องสำอางค์ต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชมนอกจากนี้ยังมีเวทีการแสดงร้องเต้นเปิดให้ผู้ที่อยากแสดงความสามารถมาแสดงให้ชมกันอีกด้วย
พิเศษสุดๆ !! นำท่านชมนิทรรศการ DESCENDANTS OF THE SUN (ชีวิตเพื่อชาติ รักนี้เพื่อเธอ ) ซีรีย์เกาหลีที่โด่งดังที่สุดในขณะนี้ตรงตึก DOOTA DUTY FREE ชั้น D3 เริ่มจัดแสดงตั้งแต่ วันที่ 20 พ.ค - 20 พ.ย ซึ่งมีการจำลองฉากที่อูรุค ค่ายแทแบ็ค MEDI CUBE บ้านหมอคัง แถมมี สแตนดี้กัปตันยูชีจินให้ถ่ายรูปให้สาวๆได้ฟินสุดๆไปเลย และฝั่งตรงข้ามของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินข้ามไปชม ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็น สถานที่สำหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถชมบรรยากาศ ดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN ***ทั้งนี้การจัดแสดงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทั้งนี้ผู้จัดไม่สามารถกำหนดได้ ***

นำท่านเข้าสู่ที่พัก BENIKEA SEOUL HOTEL/ INTER CITY 3* หรือ ระดับเทียบเท่า 3*

วันที่สี่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – น้ำมันสนเข็มแดง - COSMETICS OUTLET - ดิวตี้ฟรี คลองชองเกชอน - พระราชวังด๊อกซูกุง – ช้อปปิ้งกระจาย ณ ตลาดดัง “ตลาดเมียงดง”

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6)

นำท่านรู้จักและเข้าใจ “ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเก็ตนามู” ฮ๊อกเก็ตนี้ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทาน เพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรงป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจากการดื่มกาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารตกค้างจากอาหารและยา.. จากนั้นพาท่านไปชม RED PINE หรือ น้ำมันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี มีสรรพคุณช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด ช่วยล้างสารพิษ/ดีท็อกเลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันอุดตันในเส้นเลือด ผู้ที่มีปัญหาเส้นผมหลุดร่วง คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขข้อเสื่อม.. จากนั้นนำท่านสู่ COSMETIC OUTLET ช้อปปิ้งเครื่องสำอางยอดนิยม เช่น Snail Cream (ครีมหอยทาก) , water drop (ครีมน้ำแตก) , Bubble Cleansing , CC ครีม , เซรั่มโบท็อกเกาหลี ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูบิบิมพัพ ข้าวยำเกาหลี + น้ำซุปชาบู) (7)

บ่าย จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์กระเป๋า, น้ำหอม เครื่องสำอางแบรนด์ชั้นดัง ต่างๆ อาทิ SULWHASOO , DKNY , SHISEIDO , DIOR และ กระเป๋าแบรนด์ดังต่างๆ อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL , etc.และตรงข้ามดิวตี้ฟรี ท่านสามารถเดินทางไปยัง คลองชองเกชอน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล มีการสร้างน้ำพุตลอดแนวเขื่อนชะลอความเร็วน้ำ ลานกิจกรรมที่พักผ่อน และ มีน้ำตกเป็นแนวกั้น มีทางเดินเลียบคลองตลอด 2.9 กิโลเมตร และ สะพานกว่า 22 แห่ง นั้น จากนั้นนำท่านสู่ พระราชวังด็อกซูกุง เป็น 1 ใน 5 พระราชวังที่สำคัญที่สุดของราชวงศ์โชซอน พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับขององค์ชายวอนซานพระเชษฐาในพระเจ้าซองจง หรือ องค์ชายชาซาน โดยในระหว่างสงครามเจ็ดปีที่นี่ได้กลายเป็นพระราชวังหลวงโดยพระเจ้าซอนโจเป็นกษัตริย์องค์แรกที่เสด็จมาประทับที่พระราชวังแห่งนี้ และองค์ชายควางแฮกุนได้ทรงสวมมงกุฎที่นี่เมื่อ ค.ศ.1608 (พ.ศ. 2151) พระราชวังแห่งนี้มีความสำคัญรองจากพระราชวังเคียงบกเลยทีเดียว ภายในมีพื้นที่กว้างขวางภายในวังประกอบด้วยสถาปัตยกรรมแบบเกาหลีโบราณให้ท่านได้ซึมซับ อีกสิ่งหนึ่งที่ว่าพลาดไม่ได้ คือ การแสดงเปลี่ยนเวรยามของทหารองครักษ์ จากนั้น ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มนำท่านช้อปปิ้งตลาดดัง ที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี ที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE , SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรือ อีกมายให้ท่านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัม พลุโกกิ หมูผัดกับปลาหมึกในน้ำซุป อร่อยมากๆ (8)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก BENIKEA SEOUL HOTEL/ INTER CITY 3* หรือ ระดับเทียบเท่า 3*

วันที่ห้า คล้องกุญแจคู่รัก ณ N’Seoul Tower - ศูนย์โสมเกาหลี - พลอยแอมมาทีส – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (9)
จากนั้นนำท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER พาท่านย้อนรอยซีรีย์ดัง Boys Over Flower (F4 เกาหลี) หรือ ซีรีย์ดัง ยัยตัวร้าย กับนายต่างดาว You Who Came From The Stars” ( พระเอกชื่อดัง คิมซูฮยอน ขวัญใจทั้งสาวไทย และ สาวเกาหลี ) และ “ Kim Sang Soon”
ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา พาท่าน คล้องกุญแจคู่รัก เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป (อิสระไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) จากนั้นนำท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็งและเร็วๆนี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก จากนั้นนำท่านชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ...
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ไก่ตุ๋นโสม SAMGYETANG) (10)
บ่าย เตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของฝากที่ “ ร้านละลายเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก ลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง( มาม่าเกาหลี)

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อทำการเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบิน และ สัมภาระ....
19.35 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 001 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)

23.40 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…………

หมายเหตุ

อัตราค่าบริการ STK04 – ทัวร์เกาหลี HILIGHT SUMMER IN KOREA 5D3N
ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : กันยายน
วันที่ : 01-05 , 02-06 , 03-07 , 07-11 , 09-13 , 10-14 , 14-18 , 15-19 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 15,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 15,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 15,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 15,900.-
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000.-
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : กันยายน
วันที่ : 04-08 , 05-09 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 25-29 , 26-30
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 14,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 14,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 14,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 14,900.-
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000.-
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

หมายเหตุ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน และติดป้ายกำกับ , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *