GOHK10 – COMBO SET (B) 3D2N_EK

รายการทัวร์:GOHK10 – COMBO SET (B) 3D2N_EK
รหัสทัวร์:GOHK10 ประเทศ:ฮ่องกง ระยะเวลา:3วัน2คืน สายการบิน:EK ราคาทัวร์ (เริ่มต้น):13,900.-
รายละเอียดไฮไลท์:GOHK10 – COMBO SET (B) 3D2N_EK
  • อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ฯ ที่ถนนนาธาน แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง
  • ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อย ห่านย่างฮ่องกง อาหารจีนสไตล์กวางตุ้ง หลากหลายเมนู

GOHK10 - COMBO SET (B) 3D2N_EK

กำหนดการเดินทาง:กันยายน - พฤศจิกายน
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
กันยายน 02-04 , 03-05 , 09-11 , 10-12 14,900.-
ตุลาคม 20-22 , 23-25 , 24-26 , 27-29 , 30ต.ค.-1พ.ย. 13,900.-
ตุลาคม 21-23 , 28-30 14,900.-
พฤศจิกายน 05-07 , 10-12 , 12-14 , 17-19 , 19-21 , 24-26 , 26-28 13,900.-
พฤศจิกายน 04-06 , 18-20 , 25-27 14,900.-

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – อิสระตามอัธยาศัย

10.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirate Airline โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารเดินทางและสัมภาระ
14.05 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยสายการบิน Emirate Airline เที่ยวบินที่ EK384
18.05 น. เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT B จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง
เข้าสู่ที่พัก ฮ่องกง Panda Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง ฮ่องกง –วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – วัดชีหลิน - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดกวนอู - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ
จากนั้นนำท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซียน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุทิศให้กับWong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้ริเริ่มในการศึกษาลัทธิเต๋าจนกลายเป็นผู้มีพลังวิเศษและกลายเป็นเทพเจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงมีเทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บจะมีผู้คนมากมายที่นำธูป และของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ่และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม..จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสำคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทำวีระประวัติไว้ ทำให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสำเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนำโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนำพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน ...จากนั้นนำท่านักการะ วัดเจ้าแม่กวนอิม ไหว้พระขอพรเสิรมศิริมงคงกับชีวิตวัดนี้เริ่มสร้างกันมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1873 เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง (วัดที่มีเจ้าแม่กวนอิมประทับอยู่ มีเป็นจำนวนมากในฮ่องกง) สมัยก่อนย่านฮังฮอมถือว่าทุรกันดานมาก และถนนหนทางไม่สะดวกเอามากๆ แม้ว่าจะเดินทางมาจากจิมซาจุ่ยก็ตาม รัฐบาลเลยเริ่มโครงการสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างฮังฮอม, จิมซาจุ่ย และ Kowloon City ถนนเส้นนี้สร้างแล้วเสร็จในปี 1909 ทำให้หลังจากนั้นมา การเดินทางสะดวกยิ่งขึ้น ผู้คนมากมายต่้างพากันมาสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ศาลแห่งนี้กันอยู่ตลอด จนถึงปัจจุบัน ...จากนั้นเดินทางไหว้พระขอพรที่วัดหม่านโม หรือ วัดกวนอู วัดเก่าแก่ที่ชาวฮ่องกงศรัทธา โดยภายในวัดจะมีควันธูปหนาแน่นและกำยานจำนานมากที่แขวนอยู่บนเพดานวัด ที่เกิดจากชาวฮ่องกงมาสักการะกราบไหว้ ด้านในจะมีเทพเจ้าหลักสององค์คือ เทพเจ้าหม่าน เทพเจ้าแห่งวรรณคดี ซึ่งเป็นตัวแทนของความเฉลียวฉลาด และเทพเจ้าโม(เทพเจ้ากวนอู)เทพเจ้าแห่งสงคราม เป็นตัวแทนของความซื่อสัตย์และคุณธรรม.. ..จากนั้นนำชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ !! และนำท่านเลือกซื้อยาสมุนไพรจีนต่างๆ อีกมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อาทิ เช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Armani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’us แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria เช่น Burberry, Cartier, Chane , Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ
*** อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***
เข้าสู่ที่พัก ฮ่องกง Panda Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันสาม ฮ่องกง –อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน– กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก หรือ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

*** อิสระรับประทานอาหารกลางวัน-ค่ำตามอัธยาศัย ***
สมควรแก่เวลาพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
21.50 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน Emirate Airline เที่ยวบินที่ EK385
23.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ….

หมายเหตุ

อัตราค่าบริการ GOHK10 – COMBO SET (B) 3D2N_EK
ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : กันยายน
วันที่ : 02-04 , 03-05 , 09-11 , 10-12
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 14,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 14,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 14,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 14,900.-
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,500.-
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : ตุลาคม
วันที่ : 20-22 , 23-25 , 24-26 , 27-29 , 30ต.ค.-1พ.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 13,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 13,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 13,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 13,900.-
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,500.-
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : ตุลาคม
วันที่ : 21-23 , 28-30
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 14,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 14,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 14,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 11,900.-
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,500.-
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : พฤศจิกายน
วันที่ : 05-07 , 10-12 , 12-14 , 17-19 , 19-21 , 24-26 , 26-28
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 13,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 13,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 13,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 13,900.-
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,500.-
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : พฤศจิกายน
วันที่ : 04-06 , 18-20 , 25-27
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 14,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 14,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 14,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 11,900.-
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,500.-
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

หมายเหตุ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน และติดป้ายกำกับ , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *